English-Vietnamese Dictionary & Phrasebook / Tra từ, Tra câu với kim từ điển Anh Việt - Việt Anh free download

By Ngoc Que Nguyen

English-Vietnamese Dictionary & Phrasebook / Tra từ, Tra câu với kim từ điển Anh Việt - Việt Anh free download for PC, Mac, Ipad, Iphone, Windows, Android

app English-Vietnamese Dictionary & Phrasebook / Tra từ, Tra câu với kim từ điển Anh Việt - Việt Anh free download. RATED #1 app in the App Store Vietnam in the TOP FREE APP and REFERENCE category. The English-Vietnamese Dictionary & Phrasebook provides you a comprehensive and fastest offline dictionary combined with millions of bilingual example sentences. REVIEWS: "Almost perfect app for people who want to study English by idioms or phrases...Great app & keep it up." "Thật tuyệt vời! Nhờ Tra câu mà lần đầu tiên tôi có thể viết được 1 bức thư bằng Tiếng Anh." "Quá hữu ích. Không chỉ là một áp từ điển đơn thuần mà là một bách khoa ôn luyện T.A rất tuyệt vời." FEATURES: • The biggest and fastest offline dictionary with millions of items of all kinds: English - Vietnamese, English - English, Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese, Technology, Economics, Finance, Thesaurus, Idioms... • Powerful merged search: look up words by Vietnamese characters, or English, with support for wildcards and full-text search. And no need to tediously flip between all of those dictionaries to find a word - just type in your search term and instantly get a combined, frequency-sorted result list. • Links and cross-references: easily look up character components, break down words into individual characters, look up lists of words containing a particular character, search across all dictionaries for example sentences containing a word, and even find synonyms / antonyms using our (experimental) free thesaurus add-on. • Most common English conversation phrases and expressions. • English verb conjugations • Learning new vocabulary words is easy with vocabulary flashcards. • Rules for using irregular verbs • Basic English Grammar • Most common phrasal verbs • Pronunciation Tips • Look-up for phrases in millions of high quality, hand picked dual-lingual English - Vietnamese sentences • Natural sounding voice using iSpeech technology • Hyperlinks between articles and directions. • Favorites - to quickly access frequently searched words. • Search History to revise your recent words and phrases. ============= ỨNG DỤNG TỪNG XẾP VỊ TRÍ SỐ 1 TRONG NHỮNG ỨNG DỤNG MIỄN PHÍ HÀNG ĐẦU TRÊN APPSTORE Ứng dụng này cung cấp cho các bạn một bộ từ điển đầy đủ và nhanh nhất hiện nay với hàng triệu mục từ và mẫu câu song ngữ. Các tính năng chính: • Cung cấp đầy đủ các phương thức tra cứu từ vựng: Anh - Việt, Việt - Anh, Anh - Anh, Việt - Việt, Đồng nghĩa / Trái nghĩa, Thành ngữ, Công nghệ, Kinh tế, Tài chính,... • Cung cấp hàng triệu mẫu câu song ngữ Anh - Việt. • Phân chia động từ ở 12 thì cơ bản • Tra cứu động từ bất quy tắc • Học từ vựng dễ dàng qua hình ảnh và flashcards • Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản • Tra cứu và học các cụm động từ (Phrasal verbs) thông dụng • Tra cứu cách phát âm Tiếng Anh • Cung cấp tính năng phát âm với giọng đọc tự nhiên theo công nghệ iSpeech • Tra từ trực tiếp qua menu ngữ cảnh. • Lưu trữ những từ vựng và mẫu câu ưa thích.
free download

Torrent

English-Vietnamese Dictionary & Phrasebook / Tra từ, Tra câu với kim từ điển Anh Việt - Việt Anh

Description of English-Vietnamese Dictionary & Phrasebook / Tra từ, Tra câu với kim từ điển Anh Việt - Việt Anh

English-Vietnamese Dictionary & Phrasebook / Tra từ, Tra câu với kim từ điển Anh Việt - Việt Anh for. RATED #1 app in the App Store Vietnam in the TOP FREE APP and REFERENCE category. The English-Vietnamese Dictionary & Phrasebook provides you a comprehensive and fastest offline dictionary combined with millions of bilingual example sentences. REVIEWS: "Almost perfect app for people who want to study English by idioms or phrases...Great app & keep it up." "Thật tuyệt vời! Nhờ Tra câu mà lần đầu tiên tôi có thể viết được 1 bức thư bằng Tiếng Anh." "Quá hữu ích. Không chỉ là một áp từ điển đơn thuần mà là một bách khoa ôn luyện T.A rất tuyệt vời." FEATURES: • The biggest and fastest offline dictionary with millions of items of all kinds: English - Vietnamese, English - English, Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese, Technology, Economics, Finance, Thesaurus, Idioms... • Powerful merged search: look up words by Vietnamese characters, or English, with support for wildcards and full-text search. And no need to tediously flip between all of those dictionaries to find a word - just type in your search term and instantly get a combined, frequency-sorted result list. • Links and cross-references: easily look up character components, break down words into individual characters, look up lists of words containing a particular character, search across all dictionaries for example sentences containing a word, and even find synonyms / antonyms using our (experimental) free thesaurus add-on. • Most common English conversation phrases and expressions. • English verb conjugations • Learning new vocabulary words is easy with vocabulary flashcards. • Rules for using irregular verbs • Basic English Grammar • Most common phrasal verbs • Pronunciation Tips • Look-up for phrases in millions of high quality, hand picked dual-lingual English - Vietnamese sentences • Natural sounding voice using iSpeech technology • Hyperlinks between articles and directions. • Favorites - to quickly access frequently searched words. • Search History to revise your recent words and phrases. ============= ỨNG DỤNG TỪNG XẾP VỊ TRÍ SỐ 1 TRONG NHỮNG ỨNG DỤNG MIỄN PHÍ HÀNG ĐẦU TRÊN APPSTORE Ứng dụng này cung cấp cho các bạn một bộ từ điển đầy đủ và nhanh nhất hiện nay với hàng triệu mục từ và mẫu câu song ngữ. Các tính năng chính: • Cung cấp đầy đủ các phương thức tra cứu từ vựng: Anh - Việt, Việt - Anh, Anh - Anh, Việt - Việt, Đồng nghĩa / Trái nghĩa, Thành ngữ, Công nghệ, Kinh tế, Tài chính,... • Cung cấp hàng triệu mẫu câu song ngữ Anh - Việt. • Phân chia động từ ở 12 thì cơ bản • Tra cứu động từ bất quy tắc • Học từ vựng dễ dàng qua hình ảnh và flashcards • Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản • Tra cứu và học các cụm động từ (Phrasal verbs) thông dụng • Tra cứu cách phát âm Tiếng Anh • Cung cấp tính năng phát âm với giọng đọc tự nhiên theo công nghệ iSpeech • Tra từ trực tiếp qua menu ngữ cảnh. • Lưu trữ những từ vựng và mẫu câu ưa thích..